Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Dla pracownika

PUB - Publikacje Pracowników DSW

System PUB (Publikacje Pracowników DSW) - uczelniany system rejestracji dorobku piśmienniczego.

Wejście do PUB

Rejestrowane są dysertacje oraz publikacje naukowe i popularno-naukowe pracowników, doktorantów i studentów DSW, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację DSW. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady funkcjonowania systemu PUB reguluje Zarządzenie nr 2/2013 Rektora DSW z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie obowiązku dokumentowania i upowszechniania informacji o publikacjach pracowników, doktorantów, studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Zaliczenie do dorobku jednostki naukowej

Do systemu PUB wprowadzane są zarówno informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku jednostek naukowych DSW (wydziałów), jak i publikacje naukowe nie zaliczane do dorobku oraz prace popularno-naukowe. 

Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziałów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji - z zastrzeżeniem, że liczba punktów przyznawanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% publikacji.

 

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.

 

Rejestrowane publikacje

Dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • dysertacje (prace doktorskie i habilitacyjne),
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki), 
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • redaktor naczelny czasopisma,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

 

 

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji/dysertacji:

 1. wypełnia formularz on-line, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece DSW: dostarcza do wglądu Redaktorowi bazy (Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej - informacje kontaktowe w prawym panelu strony) egzemplarz publikacji lub jego kopię.

Redaktor bazy wysyła drogą mailową potwierdzenie wprowadzenia danych o publikacji do systemu PUB. Informuje autora o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego oraz liczbie punktów (zgodnie z obowiązującymi kryteriami MNiSW).

 

Kontakt:

Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej

Ewa Rozkosz
email: ewa.rozkosz@dsw.edu.pl
informacja.naukowa@dsw.edu.pl
tel. kom. 508 414 413

Konsultacje dla pracowników i doktorantów DSW

wtorek 9:00 – 15:00
Zaplecze Biblioteki DSW
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
tel. 71 356 15 04


Więcej informacji: biblioteka.dsw.edu.pl/pl/informacja-naukowa/publikacje-pracownikow-dsw